ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านเหล่าแดง ไป บ้านโคกประสิทธิ์ บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 7 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :