ประวัติตำบลฆ้องชัยพัฒนา  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

              ตำบลฆ้องชัยพัฒนา  อำเภอฆ้องชัย(เดิมเป็นอำเภอกมลาไสย)  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538  โดยเป็นการแยกพื้นที่ จาก  3 ตำบลเดิม ซึ่งมีตำบลหลักคือ ตำบลกุดฆ้องชัย และตำบลข้างเคียง อีก 2 ตำบล เพื่อรวมตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อ " ตำบลฆ้องชัยพัฒนา" ได้แก่ 

              1. ตำบลกุดฆ้องชัย มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 บ้านชาด หมู่ที่ 11  และบ้านน้อยสามเชียง หมู่ที่ 9

              2. ตำบลลำชี มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8

              3. ตำบลหนองแปน (อำเภอกมลาไสย) มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 7

แล้วรวมกันเป็นตำบลใหม่เรียกชื่อว่า “ตำบลฆ้องชัยพัฒนา” มีนายบุญเคน  เวียงปฏิ เป็นกำนันคนแรก มีรูปแบบการปกครองเป็นสภาตำบลฆ้องชัยพัฒนา

              ในการปกครองตามรูปแบบการปกครองท้องถิ่น  ใช้รูปแบบสภาตำบล  และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2542   มีที่ทำการสภาตำบล ตั้งอยู่ ณ.บริเวณวัดเก่า ที่ บ้านโนนเขวา  หมู่ที่ 4  ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์    

              ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2549 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ ในสมัยนายสากล  ศรเสนา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ย้ายที่ทำการมา ณ. ที่แห่งใหม่ บริเวณริมบึงขยอง เลขที่ 25 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยสามเชียง  ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณริมบึงขยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งในที่ปัจจุบัน ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์   36  กิโลเมตร   ห่างจากที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย  3  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 29.61 ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ  16,631.88 ไร่  มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

              ได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2551 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

รูปวงกลม ตอนกลางมีรูปหนองน้ำ    และฆ้องชัย อยู่ด้านหลัง  สื่อความหมายดังนี้

รูปฆ้อง  สื่อความหมายถึง ฆ้องชัยใช้สำหรับตีฆ้อง(ลั่นฆ้อง)เพื่อให้มีชัยชนะหรือเป็นสัญลักษณ์ของการมีชัยชนะ

หนองน้ำ  หมายถึงบึงขยอง  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

รูปดอกบัว  สื่อความหมายถึง ความมั่นคงในจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและการยึดมั่นในพระพุทธศาสนา

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :