สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

สภาพทั่วไป  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

1.  สภาพทั่วไป

                1.1  ที่ตั้ง

                                 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  26  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนามีเขตติดต่อพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังต่อไปนี้

     ทิศเหนือ                              ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองแปน  อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์

                                ทิศใต้                                   ติดต่อกับตำบลลำชี             อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                ทิศตะวัวนออก                     ติดต่อกับตำบลเหล่ากลาง   อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

                1.2  พื้นที่ 

                                เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  มีพื้นที่โดยประมาณ  29.52  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  47,232  ไร่

                1.3  สภาพภูมิประเทศ

                                เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  โดยพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงนาดอน และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  มี  3  ฤดูกาล  คือ

                                -  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม   ถึง  เดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนมากในเดือนเมษายน

                                -  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึง  เดือนกันยายน     มีฝนตกชุกมากเป็นบางช่วง

                                -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวมากในช่วงเดือนมกราคม

2.  สภาพแวดล้อม

2.1  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พื้นที่เป็นการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก

2.2  ด้านแรงงาน  แรงงานมีไม่เพียงพออพยพแรงงานออกนอกพื้นที่กลับมาเฉพาะฤดูการเก็บเกี่ยวมีแต่เด็กและคนชรา

                2.3  จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

-  จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ทั้งหมดได้แก่  หมู่ที่  1 11

-  จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ไม่มี 

                                1.  หมู่ที่  1  บ้านท่าแห่             นายประสิทธิ์  นาถมทอง                        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                2.  หมู่ที่  2  บ้านดอนแคน       นางสังข์ทอง  ภานุรักษ์                            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                3.  หมู่ที่  3  บ้านกุดฆ้อง          นางบุญน้อม    นีละวงศ์                           เป็นกำนันตำบลฆ้องชัยพัฒนา

                                4.  หมู่ที่  4  บ้านโนนเขวา        นายธนภัทร   พลเรือง                             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                5.  หมู่ที่  5  บ้านโนนเขวา        นายสมวิทย์   สังฆะสอน                        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                6.  หมู่ที่  6  บ้านเหล่าใหญ่       นายสมศักดิ์   นาสินส่ง                           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                7.  หมู่ที่  7  บ้านเหล่าแดง         นางฉวีวรรณ  พันธ์นิล                           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                8.  หมู่ที่  8  บ้านกุดฆ้องชัย       นายชยพร  ไชยคำภา                              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                9.  หมู่ที่  9  บ้านน้อยสามเชียง  นายนพดล  ลากุลเพีย                             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                10. หมู่ที่  10 บ้านท่าแห่            นายนคร  โพธิชัย                                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                                11. หมู่ที่ 11  บ้านชาด               นายประเทือง  วิมาเณย์                          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                2.4  ท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

                                -  จำนวนเทศบาล                                                จำนวน                   -              แห่ง

                                -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น          จำนวน                   -              แห่ง

                2.5  จำนวนประชากร

                                จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ ของอำเภอฆ้องชัย  ณ  ปี  วันที่ 1 มิถุนายน   2558  พบว่าประชากรเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  แยกได้  ดังต่อไปนี้

                                -  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,811  ครัวเรือน

                                -  จำนวนประชากรทั้งหมด  6,788 คน  แยกเป็นชาย  3,400  คน  หญิง  3,388  คน

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

0

ทะเบียนบ้านกลาง

1

26

9

35

1

ท่าแห่

213

433

429

862

2

ดอนแคน

121

207

243

450

3

กุดฆ้อง

156

271

258

529

4

โนนเขวา

119

262

270

532

5

โนนเขวา

134

342

359

701

6

เหล่าใหญ่

89

208

183

31

7

เหล่าแดง

296

446

438

884

8

กุดฆ้องชัย

186

337

351

688

9

น้อยสามเชียง

31

52

57

109

10

ท่าแห่

229

405

389

794

11

ชาด

236

411

402

813

รวม

1,811

3,400

3,388

6,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  สภาพทางด้านเศรษฐกิจ

                3.1  อาชีพ

                                อาชีพหลัก  ได้แก่  การทำนา                           จำนวน                                  850         ครัวเรือน

                                อาชีพรอง  ได้แก่

                                -  ทำไร่ส่วนใหญ่ได้แก่  มันสำปะหลัง            จำนวน                                  50           ครัวเรือน

                                - ทำสวน ส่วนใหญ่  ได้แก่

                                        1.  พืชผัก                                                  จำนวน                                  23           ครัวเรือน

                                        2.  ไม้ดอก ไม้ประดับ                               จำนวน                                    3           ครัวเรือน

                                อาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่

                                1.  โค -กระบือ                                                  จำนวน                                  290         ครัวเรือน

                                2.  สุกร                                                              จำนวน                                      60       ครัวเรือน

                                 3.  เป็ด ไก่                                                     จำนวน                                   150         ครัวเรือน

อาชีพค้าขาย

ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  20,000  บาท/ปี

หน่วยงานธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

-

ธนาคาร

1

แห่ง

-

โรงแรม/สถานที่บริการให้เช่าที่พัก

3

แห่ง

-

สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่

3

แห่ง

-

สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก

4

แห่ง

-

โรงงานอุตสาหกรรม

-

แห่ง

-

สถานีบริการ แก๊ส

1

แห่ง

-

โรงสีข้าว

22

แห่ง

-

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

57

แห่ง

 4.  สภาพทางด้านสังคม

                การศึกษา

                ในพื้นที่เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง

                                1.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม                                               ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  10

                                2.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม               ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  4

                                3.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา                                             ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  8

                                4. โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร                                          ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  11

                                5.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา                            ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  2

                โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จำนวน    1    แห่ง

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  11

                โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม    

ชั้น / ปี

จำนวน (คน)

อนุบาล

40

ป.1 ป.4

63

ป.5 ป.6

23

รวม

126

                                บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  3  คน  รวม  9  คน

                                โดยมีนายสำเริง  สุจิตตกุล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

                ชั้น / ปี

จำนวน (คน)

อนุบาล

26

ป.1 ป.4

57

ป.5 ป.6

25

รวม

108

                                บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  3  คน  รวม  9  คน

                                โดยมีนางเกศรา  ทะรังศรี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา

                ชั้น / ปี

จำนวน (คน)

อนุบาล

19

ป.1 ป.4

40

ป.5 ป.6

17

รวม

76

                                บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  3  คน  รวม  9  คน

                                โดยมีนายทองพูล  ก้อนวิมล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร

                ชั้น / ปี

จำนวน (คน)

อนุบาล

16

ป.1 ป.4

35

ป.5 ป.6

20

รวม

71

                                บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  3  คน  รวม  9  คน

                                โดยมีนายไพบูลย์  โนนศรี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา

                ชั้น / ปี

จำนวน (คน)

อนุบาล

24

ป.1 ป.4

83

ป.5 ป.6

37

รวม

144

                                บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  3  คน  รวม  9  คน

                                โดยมีนายเทอดเกียรติ  ขูรูรักษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ                              

-

โรงเรียนของเอกชนจัดการ

1

แห่ง

-

โรงเรียนอาชีวศึกษา

-

แห่ง

-

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง

-

แห่ง

-

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

11

แห่ง

-

ห้องสมุดประชาชน

1

แห่ง

-

ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

2

แห่ง

                ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  กรมการศาสนา (เดิม)           

                                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่าแห่              ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  1

                                2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านชาด         ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  11

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนทั้งหมด (คน)

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่าแห่

66

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านชาด 

30

รวม

96

                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรมพัฒนาชุมชน (เดิม)

                                1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าแดง                ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  7

                                2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเขวา              ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  4

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนทั้งหมด (คน)

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าแดง

30

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเขวา 

65

รวม

95

                สถาบันและองค์กรทางการศาสนา

                                วัด / สำนักสงฆ์                                                   จำนวน                  12           แห่ง

                                1.  วัดโพธิ์ศรีท่าแห่                                            ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  1

                                2.  วัดป่าสันติธรรม                                            ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  1

                                3.  วัดดอนแคนพุทธาราม                                  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  2

                                4.  วัดกุดฆ้องชัย                                                 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  3

                                5.  วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม                                  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  4

                                6.  วัดอุทัยโนนเขวา                                           ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  5

                                7.  วัดสว่างโพธิ์ศรีเหล่าใหญ่                             ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  6

                                8.  วัดบ้านเหล่าแดง                                           ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  7

                                9.  วัดป่าอุดมสมพร                                           ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  7

                                10. วัดปรางค์กู่                                                   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  8

                                11. วัดอัมพวันบ้านชาด                                      ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  11

                                12. วัดใหม่ท่าวารี(วัดหัวบึง)                              ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  9

                                มัสยิด                     จำนวน   -              แห่ง

                                ศาลเจ้า                   จำนวน   -              แห่ง

                การสาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุขที่ดีและครอบคลุมไม่มีโรคระบาดร้ายแรงในเขตพื้นที่

                                โรงพยาบาลประจำอำเภอ                                  จำนวน   1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

                                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    จำนวน   1  แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  4

                                สถานประกอบการพยาบาลของเอกชน            จำนวน   2  แห่ง

                                อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ  100 

                ผู้ติดยาเสพติด  ผู้ติดยาเสพในเขตตำบล                          จำนวน     -    คน  แยกเป็น

                                ผู้ได้รับการบำบัด                                             จำนวน      -     คน

                                ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว                         จำนวน     -    คน

               ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  จำนวน 1,028  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล 100 %

                ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  จำนวน   230   คน  ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล 100 %

ผู้ติดเชื้อ (H.I.V)ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  จำนวน 11 คน ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปแบบกึ่งเมืองชนบทมีข้อขัดแย้งบ้างบางชุมชนแต่ยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน

                                สถานีตำรวจ และป้อมยาม                                   จำนวน      1          แห่ง

                                สถานีดับเพลิง                                                      จำนวน      1          แห่ง

                                หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 จำนวน       1         แห่ง

การบริหารจัดการ

                ผู้บริหาร  ราษฎรเคารพยำเกรง  มีเวลาอุทิศตนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคมเข้มแข็ง  มีการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ หลากหลาย

ปัญหาโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

­                -  คนว่างงาน

-  สภาพชุมชนยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่เคารพกฎกติกาเท่าที่ควร

                -  ความขัดแย้งในเทศบาลตำบลยังมีบ้าง

                -  ปัญหามลภาวะจากอุตสาหกรรมการเกษตร

                -  การสาธารณสุขและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน

                -  ประชาชนมีรายได้น้อยและมีการอพยพของแรงงานไปต่างถิ่นมาก

                -  ขาดผู้นำตามธรรมชาติ              

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน