วิสัยทัศน์ (Vision)

                     ฆ้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่           เคียงคู่เกษตรพอเพียง

            ลือเลื่องการศึกษาวัฒนธรรม              ก้าวนำประชาคมอาเซียน

            ปลอดภัยสุขภาพดี                              มุ่งวิถีธรรมาภิบาล


พันธกิจ (Mission)

                           ๑. เป็นเมืองที่สะอาด  มีระเบียบ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที

                           ๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน

                           ๓. พัฒนาการให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสู่หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                           ๔. สนับสนุนการเกษตรตามวิถีเกษตรพอเพียง

                           ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 

                           ๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อนันทนาการ และสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

                          ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                                

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน