เมื่อ 12 กันยายน 2565 นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ปี 2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไ ป คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงาน ปปช. จ.กาฬสินธุ์ ในการให้ความรู้ดังกล่าว การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ...ดร.สุรศักดิ์ ภาพ/ข่าว

เมื่อ 8 สิงหาคม 2565 นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ประจำ ปี2565 เพื่อในการมุ่งมั่นในการบริหารราชการให้เป็นไปโดยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปลูกฝังค่านิยมที่ดีในองค์กร ในท่ามกลางสมาชิกสภาเทศบาล ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ....ดร.สุรศักดิ์ ภาพ/ข่าว

เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยสำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 โดยท่านนายกอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวรายงานถึงความจำเป็นเนื่องจากมีข้อมูลการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียนเป็นลำดับต้นๆ ถ้ามีการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้ลดอุบัติเหตุดังกล่าวได้มาก มีนักเรียนเข้าร่วมจาก 5 โรงเรียน รวม 113 คน การอบรมได้รับความสนใจและเป็นไปอย่างเรียบร้อย

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

หนังสือราชการ สถ.