19 พค.2565 นายอำนาจ  อำภะวา นายกทต.ฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม เสริมทักษะอาชีพในกลุ่มสตรี ปี2565 โดยดร.สุรสักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมรายได้และสร้างอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับการอบรมฯ

12 เมษายน 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  และดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัดได้รายงานความเป็นมาในการให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่าางมีสุข และก่อนปิดการอบรมได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม สร้างความประทับใจและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยในคราวเดียวกัน

11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์ 7 วันขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2566 โดยมีนายณัฐพล  เพียรภายลุน (รก.) นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานพิธีเปิด  นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนากล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ  จากนั้นมีการปล่อยแถวผู้ปฏิบัติงาน  การให้กำลังใจกับผู้สัญจรไป-มา การจัดกิจกรรมช่วง 11-17  เมษายน 2566

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :