การรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามสัญญาจ้างงาน มาตรา 33 กับ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด

เมื่อ 18 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายกปรีชา ศรีจินดาได้นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย ท่านนายอำเภอฆ้องชัย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เป็นประธานในพิธิเปิด จากนั้นได้ปฏิบัติการโดยทำความสะอาดบริเวณ และทำเสวียนไม้ไผ่เมืองน้ำดำ(รอบต้นไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใบไม้)

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :