เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก โดยมีท่านศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานการประชุม ปลัดเทศบาล นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร (เลขานุการ สภาฯชั่วคราว) ได้เชิญประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก จากนั้นได้พักการประชุม มีการเลือกประธานสภา ซึ่งที่ประชุมได้เลือก นายสมชาย นีละวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกรองประธาน เลขานุการสภา และกำหนดสมัยประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการออกเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เพื่อนำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ

 

เมื่อวันที่  9 เมษายน  2564  เทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา่ ได้จัดพิธีเปิด โครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่การใช้ถนนที่ปลอดภัยในช่วงที่มีการสัญจรไปมาหนาแน่น โดยมีท่านศิวัชฐ์  ระวังกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ ส่วนราชการร่วมกิจกรรม  ได้แก่ สภ.ฆ้องชัย  รพ.สต.บ้านโนนเขวา  รพ.ฆ้องชัย  ฝ่ายปกครอง  อปพร. และจิตอาสา  ร่วมปฏิบัติงานตลอดช่วงกิจกรมรณรงค์  ตั้งแต่ วันที่ 10-16  เมษายน  2564

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :