เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย ได้ออกติดตามเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ เป็นการสร้างความรู้จักระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล และผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของงานราชการ

เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2564  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดย นายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ม.1,ม.10  บ้านท่าแห่  จำนวน 4 ราย  เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือ 3 ราย และออกติดตามให้ความช่วยเหลือมอบวัสดุซ่อมแซม  พร้อมสังกะสีให้กับผู้ประสบวาตภัย  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทุกรายจนแล้วเสร็จ การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ.เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลโดย นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร  ปลัดเทศบาล  ได้นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมตอนรับนายอำนาจ  อำภะวา  นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา  และคณะบริหาร  เนื่องในโอกาสการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  และถือเป็นวันแรกของการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  โดยได้รัยนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง  ที่ห้องประชุมฆ้องคำ (อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :