สำนักงานเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์  043-019-874  โทรสาร  043-019-878  E-mail : [email protected]

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :