ประกาศ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยวิธีทำผิวทาง Para Asphaltic  Concrete สายทาง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ. 16-013 บ.ท่าแห่ ม.1,10 ถนนผิวจราจร Asphaltic  Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 1+200 กม. หนา 5 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาง Asphaltic  Concrete ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ฆช 85/2562 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

New category

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :