ตามประกาศ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยวิธีทำผิวทาง Para Asphaltic  Concrete สายทาง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ. 16-013 บ.ท่าแห่ ม.1,10 ถนนผิวจราจร Asphaltic  Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 1+200 กม. หนา 5 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาง Asphaltic  Concrete ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ฆช 85/2562 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เนื่องจาก เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนาได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบในการเสนอราคาตามแบบ ปร4,ปร5 และแบบแปลนงานก่อสร้าง เนื่องจากเป็นเอกสารที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณาขาดตกบกพร่องในการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

New category

pdf

ยกเลิกประกาศ 11 มี ค 64

Size: 548.79 KB
Hits : 21
Date added: 2564-03-16

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :