ประกาศ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยวิธีทำผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ.16-013 บ.ท่าแห่ ม.1,ม.10 ถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 1+200 กม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ฆช. 85/2562 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

New category

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :