เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ดำเนินการ จัดการ(เผาทำลาย)บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ครบกำหนดการเก็บรักษา โดยนายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ครบกำหนดการเก็บรักษา โดยความเห็นชอบจากกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานกกต. ทราบต่อไป

-6
-5
-4
-3
-1
-2
-0

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page