เมื่อ 8 สิงหาคม 2565 นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ประจำ ปี2565 เพื่อในการมุ่งมั่นในการบริหารราชการให้เป็นไปโดยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปลูกฝังค่านิยมที่ดีในองค์กร ในท่ามกลางสมาชิกสภาเทศบาล ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ....ดร.สุรศักดิ์ ภาพ/ข่าว

CC1D0C52684C16C8EDC26F38E14E97A8F40BAB52
0C8043FB3E3BD4950AFE046C629D65439B1E4022
1398DEE9DC91D07BC9860449224D8565CBCB6697
AD7A8C5D46ED8BE3A5ACF03FFD2B2C150206C5AD

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :