เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล โดยมีนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบล ฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการติดตาม กำกับ การดำเนินงานของเทศบาล เนื่องจากได้ใกล้สิ้นสุดไตรมาส ที่ 2 ของการทำงานในปีงบประมาณ 2565 แล้ว และได้เน้นย้ำนโยบายในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐในประเด็น

1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริม ให้เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ลดความเสี่ยงการทุจริต และคาดหวังว่าผลการประเมิน ITA ให้อยู่ในระดับสูงขึ้น การจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น สู่การสร้างองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

หนังสือราชการ สถ.