เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย ได้ออกติดตามเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ เป็นการสร้างความรู้จักระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล และผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของงานราชการ

f9615b9fdd7ccf5a3a35c6d74cfba3e5
cad4cbc0719bd7e027b3350bb12da39a
925c05284b16738430dbc52fa2f90daf
53aacc3232a7090a70b5650e4ad169b7
17ee5870449d12feec9ee73df5172615
09a223d1ffb4df12f35ac8b8e7e8b552
5e1a0c5e6fa795655d0f7bc7a3ee1920
0d9a99fa723b4b752e8cf763f46f561c

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :