เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  กกต.จ.กาฬสินธุ์ได้ออกให้บริการรับการยื่นรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  พร้อมให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลให้เดป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนีร้เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ไดญนายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร  ปลัดเทศบาล (ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจจำเทศบาล) ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวก การรักษาระยะห่างตามนโยบายการป้องกันโรค (Covid-19) และการจัดระเบียบการจราจรและอื่นๆจนครบทุกคน

55991
55987
56020
1-4
56016
56009
56011
55977
55969

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :