เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการออกเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เพื่อนำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :