1.   วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ หมูที่ 1 บ้านท่าแห่

2.   วัดป่าสันติธรรม หมู๋ที่ 1 บ้านท่าแห่

3.   วัดดอนแคนพุทธาราม หมู่ที่ 3 บ้านดอนแคน

4.  วัดกุดฆ้องชัยวนาราม หมู่ที่ 3 บ้าน้กุดฆ้องชัย

5.   วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม หมู่ที่ 4 บ้านโนนเขวา

6.   วัดอุทัยโนนเขวา หมู่ที่ ุ5 บ้านโนนเขวา

7.   วัดสว่างโพธิ์ศรีเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าใหญ่

8.   วัดบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแดง

9.   วัดป่าอุดมสมพร หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแดง

10.  วัดปรางค์กู่ หมู่ที่ 8 บ้านกุดฆ้องชัย

11.  วัดใหม่ท่าวารี(วัดหัวบึง) หมู่ที่ 9 บ้านน้อยสามเชียง

12.  วัดอัมพวันบ้านชาด หมู่ที่ 11 บ้านชาด

13.  สภาวัฒนธรรมอำเภอำฆ้องชัย

14.  สภาวัฒนธรรมตำบลฆ้องชัยพัฒนา

15.  ชมรมผู้ปกครองพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :