วันที่ 9  ธันวาคม  2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เข้ารับเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ณ. ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ไดัระดับ  A  โดยมีนายอำนาจ  อำภะวา  นายกเทศมนตรี ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี  หัวหน้าสำนักปลัด  และนายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย เป็นตัวแทนร่วมพิธีรับมอบ

-6-1-2-2-5-91-8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :