เมื่อ 24 พค. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจ.กาฬสินธุ์ 2 ปี 2564 โดยนางสิรินุช อันตรเสน พมจ.กส. เป็นประธานในพิธิเปิด ในครั้งนี้ ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ฆ้องชัยพัฒนา (ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.กาฬสินธุ์) ได้ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับตัวแทนองค์กรคนพิการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการอบรม รวม 4 รุ่น (ระหว่าง24-31 พค.64)

-642
-64
S31244367
31244360
S31244361
S31244362
S31244369
S31244368
1244358

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :