เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก โดยมีท่านศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานการประชุม ปลัดเทศบาล นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร (เลขานุการ สภาฯชั่วคราว) ได้เชิญประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก จากนั้นได้พักการประชุม มีการเลือกประธานสภา ซึ่งที่ประชุมได้เลือก นายสมชาย นีละวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกรองประธาน เลขานุการสภา และกำหนดสมัยประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
-64
98
96
94
93
97
95
92
91
88
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :