เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  โดย จ.ส.อ.นฤทธิ์  ดาบพลหาร  ปลัดอำเภอประจำตำบล เป็นประธานเพื่อพิจารราช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 2 ราย  เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือ 1 ราย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พร้อมด้วยกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านกุดฆ้อง  ออกติดตามให้ความช่วยเหลือมอบวัสดุซ่อมแซม พร้อมสังกะสีให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย

 

9
6
5
4
3
2
13
8
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :