• น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายองอาจ คำภูมี

   นายองอาจ คำภูมี

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นางลำไย เหล่ามาลา

   นางลำไย เหล่ามาลา

   จ้างเหมาบริการ
  • นายต่อลาภ นาถมทอง

   นายต่อลาภ นาถมทอง

   ประจำรถบรรทุกน้ำ
  • นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นายขวัญ พละสาร

   นายขวัญ พละสาร

   จ้างเหมาบริการ

 

  • นายเฉิดฉัน พลขันธ์

   นายเฉิดฉัน พลขันธ์

   นักจัดการงานทั่วไป
  • น.ส.นิตยา วิชาชัย

   น.ส.นิตยา วิชาชัย

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • น.ส.นภาพร พลเสน

   น.ส.นภาพร พลเสน

   นักจัดการงานทั่วไป
  • นายสุนทร เขตมนตรี

   นายสุนทร เขตมนตรี

   นักทรัพยากรบุคคล

  • น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายองอาจ คำภูมี

   นายองอาจ คำภูมี

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นางลำไย เหล่ามาลา

   นางลำไย เหล่ามาลา

   จ้างเหมาบริการ
  • นายต่อลาภ นาถมทอง

   นายต่อลาภ นาถมทอง

   ประจำรถบรรทุกน้ำ
  • นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นายขวัญ พละสาร

   นายขวัญ พละสาร

   จ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :