ดร.สุรศักดิ์   หันชัยศรี

หัวหน้าสำนักปลัด

 

-   ว่าง   -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-   ว่าง   -

หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวพัชรินทร์  นาสมยนต์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์


นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย

นิติกร


นายสมพร  ศรีชะตา

นักจัดการงานทั่วไป 


นายเฉิดฉัน  พลขันธ์

นักจัดการงานทั่วไป


นายสำรวย  นาทันรีบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพรเพ็ญ  บุญลือชา

นักพัฒนาชุมชน


นายสุนทร  เขตมนตรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิตยา  วิชาชัย

เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรัตน์  เมืองมัจฉา

ผู้ช่วยนักวิเคราะหฺนโยบายและแผน


นางขนิตฐา  เกษรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-  ว่าง  -

พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ


นายส่งพันธ์  เหมือนมนัส

พนักงานขับรถยนต์


นายวัชรพงษ์  กุดแถลง

คนงานทั่วไป

นายขวัญ  พละสาร

ยาม

นายจักรกฤษณ์ นาชัยบุูรณ์

พนักงานประจำรถดับเพลิง

นางสาวดวงจันทร์  นาสวาสดิ์

แม่บ้าน


นายองอาจ คำภูมี

พนักงานประจำรถดับเพลิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :