• ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

  ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางธนพร จันทะเขต

   นางธนพร จันทะเขต

   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   • นายสำรวย นาทันรีบ

    นายสำรวย นาทันรีบ

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางจิรารัตน์ ศรีกู่กา

   นางจิรารัตน์ ศรีกู่กา

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย

    นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย

    นิติกร
  • ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคระห์
   • นางพรเพ็ญ บุญลือชา

    นางพรเพ็ญ บุญลือชา

    นักพัฒนาชุมชน

 

  • นายเฉิดฉัน พลขันธ์

   นายเฉิดฉัน พลขันธ์

   นักจัดการงานทั่วไป
  • น.ส.นิตยา วิชาชัย

   น.ส.นิตยา วิชาชัย

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • น.ส.นภาพร พลเสน

   น.ส.นภาพร พลเสน

   นักจัดการงานทั่วไป
  • นายสุนทร เขตมนตรี

   นายสุนทร เขตมนตรี

   นักทรัพยากรบุคคล

  • น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   น.ส.อมรรัตน์ อุ่นศิริ

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายองอาจ คำภูมี

   นายองอาจ คำภูมี

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นางลำไย เหล่ามาลา

   นางลำไย เหล่ามาลา

   จ้างเหมาบริการ
  • นายต่อลาภ นาถมทอง

   นายต่อลาภ นาถมทอง

   ประจำรถบรรทุกน้ำ
  • นายสายันต์ ศรเสนา

   นายสายันต์ ศรเสนา

   จ้างเหมาบริการ
  • นายขวัญ พละสาร

   นายขวัญ พละสาร

   จ้างเหมาบริการ
  • นายวัชระพงษ์ กุดแถลง

   นายวัชระพงษ์ กุดแถลง

   จ้างเหมาบริการ
  • นายธงไชย นามพร

   นายธงไชย นามพร

   จ้างเหมาบริการ
  • นายประธาน ภูงามจิตร

   นายประธาน ภูงามจิตร

   พนักงานขับรถยนต์
  • นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   นายสุทัศน์ ทับภูเดช

   พนักงานขับรถดับเพลิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :