นางสาวจิรานุวัฒน์  พัฒนสระคู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางพัชรารัตน์ แก้วม่วง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางชุติมา ศรีชะตา

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางทองดี วารีศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิยะดา หนองทองทา

ครูผู้ดูแลเด็ก


-  ว่าง  -

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางปภาสรณ์ มูลเอก

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางกัญญาณัฐ อาจอำนวย

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางภัชนีย์ ภูพุทธา

ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.พิมพ์ลักษณ์ วงพิลา

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจีรประภา วิเท่ห์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางกรรณิกา  นาทันใจ

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปิยมาตร เมืองมัจฉา

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุวรรณา สรเสนา

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุรีย์ แก้วลี

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนรินทร์นภัทร์  ภูคฮาด

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุรางค์  มุระดา

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางณัฐธิดา สารผล

แม่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :