คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

pdf

คู่มือการประเมิน

Size: 2.04 MB
Hits : 29
Date added: 2563-06-23

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :