***** แบบประเมิน / การวัดการรับรู้ *****

 

   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT

***** การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) *****

1.    โครงสร้างหน่วยงาน

2.    ข้อมูลผู้บริหาร

3.    อำนาจหน้าที่

4.    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.    ข้อมูลการติดต่อ     แผนที่เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

6.    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7.    ข่าวประชาสัมพันธ์

8.    Q & A

9.    Socail Network

10.  แผนดำเนินงานประจำปี

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน      

             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 

12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    

            รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             สำนักปลัด             กองคลัง             กองช่าง              กองการศึกษา            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ     

              -     แบบสอบถามความพึงพอใจ     ฉบับ  1   

-     แบบสอบถามความพึงพอใจ     ฉบับ  2    

             -    รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

17.  E - Sevice 

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกอบด้วย * แผนพัฒนาบุคลากร    * แผนอัตรากำลัง

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 .การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :