โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทั่วไป          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :