นางสาวเลิศภัสสร  นาชัยเวศ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

 


น.ส.สิริวรรณ  งามละมัย

ผู้ช่วยสัตวบาล


นายธนชัย  ไชยชาติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายส่วง สดใส 

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอจิระ  กุดแถลง

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายยศ  คชคีรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเอกชัย  ทางสายใหม่

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนภัชเกษม  วิชาชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเอกชัย  ไชติชื่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนวัตร   หารัญดา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพูลศิลป์  วิชาชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมชาย  แก้วม่วง

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมศักดิ์  อัดโดดดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายจิระวัฒน์  อุ่นศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :