• น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

  น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • น.ส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ

   น.ส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  • น.ส.วรมาลี เงินดี

   น.ส.วรมาลี เงินดี

   นักวิชาการสาธารณสุข

 • น.ส.สิริวรรณ งามละมัย

  น.ส.สิริวรรณ งามละมัย

  ผช.สัตวบาล
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • นายเฉลิม ไชยชาติ

  นายเฉลิม ไชยชาติ

  พนักงานขับรถกระเช้า
  • นายเอกชัย ทางสายใหม่

   นายเอกชัย ทางสายใหม่

   พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล
 • นายยศ คชคีรี

  นายยศ คชคีรี

  พนักงานเก็บขยะ
  • นายนภัชเกษม วิชาชัย

   นายนภัชเกษม วิชาชัย

   พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล
 • นายอจิระ กุดแถลง

  นายอจิระ กุดแถลง

  พนักงานเก็บขยะ
  • นายสมชาย แก้วม่วง

   นายสมชาย แก้วม่วง

   พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายส่วง สุกใส

  นายส่วง สุกใส

  พนักงานเก็บขยะ
  • นายสมศักดิ์ อัดโดดดร

   นายสมศักดิ์ อัดโดดดร

   พนักงานกู้ชีพ (EMS)

 • นายเอกชัย โชติชื่น

  นายเอกชัย โชติชื่น

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายพูนศิลป์ วิชาชัย

  นายพูนศิลป์ วิชาชัย

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายธนวัตร หารัญดา

  นายธนวัตร หารัญดา

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายจิราวัฒน์ อุ่นศิริ

  นายจิราวัฒน์ อุ่นศิริ

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :