น.ส.ปทุมพร  จังโกฏิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสมาพร  ภูวิจิตร

หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นายกฤษฎา  มาศงามเมือง

นักวิชาการคลัง


น.ส.สุพิศย์   นาชัยเพิ่ม

นักจัดการงานทั่วไป


นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

นักวิชาการพัสดุ


นางจุฑาทิพย์  พลอาจทัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวิชัย  เขตมนตรี

ผช.เจัาพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอนิสา  นาทันรีบ

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางปาณิสรา  แน่นอุดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :