นายเดมิตร ใจบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

น.ส.ปทุมพร จังโกฏิ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสมาภร ภูวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

นายกฤษฎา มาศงามเมือง

นักวิชาการคลัง

 

นางสาวสุพิศน์ นาชัยเพิ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

นักวิชาการพัสดุ

 

นางจุฑาทิพย์ พลอาจทัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นายวิชัย เขตมนตรี

ผช.เจัาพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอนิสา นาทันรีบ

ผช.เจัาพนักงานการเงินและบัญชี

นางปาณิสรา แน่นอุดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

                                                                                                   
 
 
                                                 

                                               


 

 

 


 

                                                                     

                                                         


 

 


 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :