วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลฆ้องชัยพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดทำโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  โดย นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา จากโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน 60 คน  ณ ห้องประชุมฆ้องคำ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-280863
-2808639
-2808638
-2808637
-2808630
-2808635
-2808636
-2808634
-2808633
-2808632

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :