วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายในพื้นที่เป้าหมาย คือ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  และได้มอบหน้ากาก ให้กับคณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน ๑๕๙ ผืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :