วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายในพื้นที่เป้าหมาย คือ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  และได้มอบหน้ากาก ให้กับคณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน ๑๕๙ ผืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้พิจารณาเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย(วาตภัย)และบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว  เมื่อวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   จำนวน 3 ราย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะภัย  (ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามระเบียบฯ) เหตุเกิดเมื่อวันที่  13 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลฆ้องชัย ณ โรงพยาบาลฆ้องชัย และโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงสวนนายอำเภอ " พอเพียง แก้จน ทั้งอำเภอ" และโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อำเภอฆ้องชัย ประจําปี 2563 ณ สวนเศรฐกิจนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอฆ้องชัย สถานศึกษา ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ในการนี้ นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :